Hermes7

oktober 2005, #21

Inhoud

Van de redactie
Nieuw op Katinka Hesselink Net
Korte citaten
... over diepgang enzo ... , Linda-Maria Bollen
Yama - juist handelen door zelfonthouding, I.K. Taimni


Van de redactie

Op de universiteit van Leiden is het collegejaar weer begonnen. Uw redactie heeft zich gevoegd bij o.a. de studenten Sanskriet. Dit heeft echter nog niet geleid tot een beter begrip van de termen die bijvoorbeeld Taimni gebruikt. Voorlopig gaat het om zinnetjes als 'de koning overwint het dorp' (nripah gramaam jayati).


Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)

Zoals de vaste bezoekers van Katinka Hesselink Net ongetwijfeld gezien hebben, staan er sinds kort op de meer populaire pagina's advertenties geleverd door google. Hier krijg ik voor betaald op grond van de hoeveelheid mensen die op die advertenties klikken, dus als u mij wilt steunen: klik (niet meer dan eens) op een advertentie. Klikt u meer dan eens dan zou google achterdochtig kunnen worden: ze bekijken of er niet automatisch gegenereerde kliks bij zitten. Om het natuurlijk en redelijk echt te houden: klik alleen op die advertenties die u echt (enigszins) interesseren. Dat helpt google te weten of de advertentie geschikt is voor de site. 


Korte citaten

H.P. Blavatsky, Collected Writings IX, p. 3

Zij die niet helpen de gedachten en levens van anderen te verheffen, moeten noodzakelijkerwijs een verlammende werking hebben op hun omgeving, of de mensen actief naar beneden trekken.

Anoniem (Nova College Rotterdam, Integraal Personeelsbeleid 2004-05)

Dromen = investeren in je toekomst.

Red Auerbach, coach, Boston Celtics

Men zegt dat je altijd je beste spelers moet inzetten, maar ik heb ontdekt dat je wint met de vijf spelers die het beste samenwerken.

Anoniem (bijdrage uit de theosofie-groep)

Soms krijg je iets, wat je al had...
als een mooie steen in je hart gegeven,
Soms geef je iets, wat jij denkt te bezitten,
als een rollende kei, uit jou
vol verbazing, beseffend dat je iets geeft
dat al van ieder was.


... over diepgang enzo ...

Linda-Maria Bollen 01.12.2003

aan weerszijden van
de spiegel van Oppervlakkigheid
waken
de Diepte en de Hoogte ...
daar kan men schouwen
of iets of iemand mooi is
straalt
Onvergankelijk is ... 

Onvergankelijk is ...  

het Dòòr-breken door
het keurslijf van Materie
als
een Explosie van Beperking
het afleggen van
het kleed van Vergankelijkheid  

het inleven in
het toetreden tot
het liefhebben van ...  

Al
het Andere ...


Yama - juist handelen door zelfonthouding

I.K. Taimni, Yoga Suttras, p. 215-16; 219-28

Geloften van zelfonthouding (Yama) omvatten het zich onthouden van geweld, leugen en bedrog, diefstal, onkuisheid, hebzucht.

Yama en Niyama, de eerste twee Angas van Yoga, zijn bedoeld te voorzien in een toereikende morele basis voor de yoga-training. Het feit alleen al, dat ze staan vóór alle andere angas, toont hoe fundamenteel ze zijn.

[Hier gaat Taimni voort met een zeer interessante uiteenzetting die voor de volgende Hermes7 bewaard is]

Ahimsa: Ahimsa duidt op een houding en gedrag jegens alle levende wezens, gebaseerd op de erkenning van de daaraan ten grondslag liggende eenheid van leven. Aangezien de yoga-filosofie gebaseerd is op de leer van het Ene Leven, is het gemakkelijk te begrijpen waarom ons gedrag naar buiten in overeenstemming gebracht moet worden met deze alles-omvattende Wet des Levens. Als we dit beginsel grondig door hebben, wordt de toepassing van het ideaal in ons leven gemakkelijker.

Er zijn veel mensen die zonder één ernstige poging Ahimsa te beoefenen, beginnen met denkbeeldige problemen naar voren te brengen en zich in theoretische discussies werpen wat Ahimsa eigenlijk is en in hoeverre het uitvoerbaar is in het leven. Dit is een fundamentele onjuiste benadering van het probleem, omdat er geen vaste regels hieromtrent kunnen voorgeschreven worden, zoals het geval is in andere kwesties betreffende ons gedrag. Elke situatie in het leven is uniek en vergt een nieuwe en levenskrachtige benadering. Wat juist is onder bepaalde omstandigheden kan niet automatisch vastgesteld worden door alle feiten tegen elkaar af te wegen en dan de balans op te maken. Het juiste inzicht wat de juiste handeling is in speciale omstandigheden, spruit voort uit een goed ontwikkeld en gelouterd Buddhi, onderscheidingsvermogen; en deze functie van Buddhi, ongehinderd door complexen, is alleen mogelijk na een langdurige training om koste wat het kost, het juiste te doen. Alleen door het juiste te doen, krijgen we extra kracht om in het vervolg het juiste te doen en ook het vermogen te verwerven om te zien wat het juiste is. ....

Langzaamaan zullen, naarmate hij er in slaagt zijn ideaal in praktijk te brengen, de wreedheden en onrechtvaardigheden in zijn gedachten, woorden en handelingen aan het licht komen en dan zal zijn kijk op de dingen helderder worden en intuïtief zal hij weten wat het juiste gedrag is onder alle omstandigheden. Geleidelijk aan zal dit schijnbaar negatieve ideaal van niet-schadelijk-zijn zich omzetten tot het positieve en dynamische leven van liefde, zowel in het aspect van teder mededogen jegens alle levende schepselen, als in zijn praktische vorm van dienst. 

Satya: ... waarheidslievendheid. Het betekent strikt het vermijden van alle overdrijving, alle dubbelzinnigheid, valse voorstelling van zaken en dergelijke fouten, die een rol spelen, als men dingen zegt en doet die niet volstrekt overeenkomstig de waarheid zijn, zoals wij die kennen. Gewoon liegen wordt als iets slechts beschouwd in onze beschaafde samenleving, maar er zijn vele varianten van onwaarheid in het spreken en handelen, die men in het conventionele leven niet laakbaar acht. ...
onwaarheid in al haar verschillende vormen [schept] allerlei onnodige complicaties ... in ons leven en dus [is het] een voortdurende bron van verwarring voor ons denken. ...
waarheidslievendheid [moet] beoefend worden, omdat het absoluut nodig is voor de ontplooiing van Buddhi, intuïtie. ...

Asteya: ... letterlijk zich onthouden van diefstal. ... Wie een Yogi wil worden, kan het zich niet veroorloven iets te nemen wat hem niet echt toebehoort, niet alleen wat betreft geld of goed, maar ook ongrijpbare en toch hogelijk gewaardeerde dingen, zoals lof voor dingen, die hij niet verricht heeft of voorrechten, die hem eigenlijk niet toekomen. Pas als iemand er in slaagt in zekere mate de grovere vormen te elimineren van de neiging zich dingen wederrechtelijk tot te eigenen, begint hij de subtielere vormen van oneerlijkheid te ontdekken die in ons leven verweven zijn en waarvan we ons ternauwernood bewust zijn. ...

Brahmacyarya: Van alle deugden, die ons in Yama en Niyama worden opgelegd, schijnt dit de minst aanlokkelijke, en vele ernstige leerlingen, die een diepe belangstelling hebben voor de yoga-filosofie gaan de praktische toepassing ervan uit de weg, omdat ze bang zijn dat ze het genot van de seksuele bevrediging moeten opgeven. Vele westerse schrijvers hebben geprobeerd het probleem op te lossen door een vrijzinnige interpretatie van Brahmacyarya te opperen en het niet op te vatten als volledige onthouding maar als aan regels gebonden, matige bevrediging binnen de perken van het wettig huwelijk. De Oosterse leerling, die meer vertrouwd is met de tradities en de werkelijke toestand van yoga-beoefening, maakt deze vergissing niet. Hij weet, dat het werkelijke leven als Yogi niet gepaard kan gaan met deze bevrediging en verkwisting van levenskracht, die betrokken is bij de geneugten van het seksuele leven en hij heeft tussen die twee te kiezen. Misschien wordt er niet van hem verlangd het seksuele leven ineens op te geven, maar hij moet het algeheel opgeven, voordat hij ernstig begin kan maken met het beoefenen van de hogere Yoga, wat iets anders is dan alleen maar theoretische studie, en zelfs anders dan yoga oefeningen van voorbereidende aard. ...

Laat de leerling, die aarzelt om dergelijke zinnelijke genietingen op te geven, of die een compromis tracht te vinden, zichzelf eerlijk afvragen of hij gelooft dat iemand, die een slaaf is van zijn hartstochten werkelijk wel geschikt is om zich te begeven in dit Goddelijk avontuur; dan zal hij het antwoord dat hij van daarbinnen krijgt helder en duidelijk en ondubbelzinnig zijn. ...

Aparigraha: ... afwezigheid van hebzucht. ... [Taimni somt nadelen van hebzucht op:]

Ten eerste moet je tijd en energie spenderen om dingen te vergaren, die je niet werkelijk nodig hebt. Ten tweede moet je tijd en energie spenderen om de dingen die je vergaard hebt, in stand te houden en veilig te stellen, terwijl het getob en de bezorgdheid en angst evenredig toenemen met de toename van het vergaarde. Denk daarbij dan aan de voortdurende vrees de dingen te verliezen, de pijn en de foltering telkens weer die dingen echt kwijt te raken en het leed dit alles achter te moeten laten, als je eenmaal afscheid van deze wereld moet nemen. Tel nu eens dit alles bij elkaar op en zie dan wat een kolossale verkwisting van tijd, energie en mentale kracht dit alles met zich meebrengt. Geen mens, die de oplossing van de dieper liggende problemen van het leven werkelijk ernstig opvat, kan het zich veroorloven zijn beperkte middelen op deze wijze te verkwisten. Wie dus een Yogi wil zijn, beperkt zijn bezit en zijn behoeften tot een minimum en schrapt alle overbodige bezitstoename en activiteiten uit zijn leven, die zijn energie verspillen en oorzaak zijn van voortdurende verwarring van zijn denkvermogen. Hij blijft tevreden met dat wat in het natuurlijk verloop van de werking van de karmische wet tot hem komt.

Laat mij er echter op wijzen, dat het echt niet gaat om de hoeveelheid van de dingen waardoor we omringd worden, maar dat het gaat om onze houding daartegenover. ...

Men moet goed begrijpen, dat de noodzaak om deze deugd aan te kweken hoofdzakelijk ligt in het zeker stellen van een gemoedstoestand, die vrij is van gehechtheid. Hoewel de verdere voordelen, waarvan hierboven sprake is, belangrijk zijn, zijn ze toch van bijkomstige aard. 
Anga
stadium
5 anga's
Zelfbeteugeling (yama), bindende voorschriften (niyama), lichaamshoudingen (asana), adembeheersing (pranayama), terugtrekking (pratyahara)(p. 214)
Asana
Speciale lichaamshouding in (hatha) yoga. Het bekendst is de lotushouding, waarbij men de benen en een soort kleermakerszit heeft. 
Brahmacyarya
Onthouding van seksuele activiteiten
Dharana
meditatie, concentratie
Dhyana
meditatie, het schouwen
Niyama
Vijf bindende voorschriften tot beteugeling der driften.
Pranayama
adembeheersing.
Sadhaka
leerling, discipel, beoefenaar van sadhana
Sadhana
Scholing; De fysieke, mentale en emotionele scholing tot beoefening van yoga.
Yama
Zelfbeteugeling, zelfbeheersing.
Yogi
beoefenaar van yoga.

Bron

Yoga Suttras van Patanjali, met commentaar van I.K. Taimni, uitgegeven door de Uitgeverij Theosofische Vereniging Nederland; Engelse eerste druk 1965.


Het archief van Hermes7