Hermes7

November 2005, #22

Inhoud

Van de redactie
Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)
Nieuw online
Korte citaten
Feitje
Zedelijkheid en yoga, I.K. Taimni
Bijzondere activiteiten (Soefisme & Tibetaans Boeddhisme)


Van de redactie

Suikerfeest (het verbreken van de vasten na de Ramadan) viel dit jaar op 3 november. De Ramadan is dus afgelopen op het moment dat u dit ontvangt. Er is discussie over de vraag of Suikerfeest een nationale feestdag moet worden. Persoonlijk vraag ik me af of dit kan, zolang Moslims het er nog niet over eens zijn wanneer het feest valt. Sommige Moslims volgen namelijk de Turkse overheid, die van te voren een dag vast stelt. Anderen volgen waarnemingen van de nieuwe maan in Mekka - wat dus niet altijd op het zelfde moment gebeurt en niet helemaal van te voren te voorspellen is. Aan de andere kant zou erkenning van suikerfeest. er toe kunnen leiden dat men het in de Nederlandse praktijk wel allemaal op de zelfde dag viert.


Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)


Nieuw online


Korte citaten

Dagmar Hammerskjöld

Het geheim van vooruitkomen is beginnen met lopen.

Friedrich Schiller

De mens groeit naarmate het doel dat hij zich stelt, groter wordt.

The Lion's Roar of Queen Shrimala 3

Ten eerste is de passie voor analyse en alles willen weten een aanfluiting van de Boeddha-natuur.
Ten tweede is de passie voor emoties en verlangens een aanfluiting van de Boeddha-natuur.

Anoniem (Nova College Rotterdam, Integraal Personeelsbeleid 2004-05)

Wees nooit bang iets nieuws te proberen. Amateurs bouwden de ark en experts bouwden de Titanic.


Feitje

De islam schrijft ... de publieke oproep tot deelname aan elk van de vijf dagelijkse gebeden vanaf de minaret van elke moskee voor. In Nederland is deze oproep krachtens de Wet op de openbare manifestaties uit 1988 officieel toegestaan, toen aan het traditionele 'klokgelui' de zinsnede: 'alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging' werd toegevoegd... Daarbij is aan de gemeentes het recht gegeven tot het stellen van nadere regels met betrekking tot duur en geluidssterkte. Naar analogie van de bestaande regels het luiden van kerkklokken is het in verschillende gemeentes toegestaan om op vrijdag middagen vanuit de moskeeën publiekelijk tot de salat op te roepen.

Terminologie

Salat
Gebedsleven. Een van de vijf zuilen van de Islam en behorende tot de I'badat. Specifiek die vorm van gebed die 5 maal daags verricht moet worden in een toestand van rituele reinheid. Voor mannen is het verplicht de Salat vrijdagsmiddags in de moskee te verrichten onder leiding van een imam. (Zie Islamitische Terminologie voor uitleg van bijvoorbeeld I'badat)

Bron

Moslims in Nederland, Minderheden en religie in een multiculturele samenleving, W.A.R. Shadid en P.S. van Koningsveld, tweede geheel herziene druk, Bon Stafleu van Loghum Houten/Diegum 1997, p. 92 [een nieuwe druk van dit boek is in voorbereiding].


Zedelijkheid en yoga

I.K. Taimni, Yoga Suttras, p. 216-18

Hoe ongelooflijk het ook mag klinken, zedelijkheid van hoog gehalte is niet altijd nodig voor de beoefening van Yoga. Er zijn twee soorten van yoga - de lagere en de hogere. De lagere heeft tot doel het ontwikkelen van bepaalde psychische eigenschappen en supernormale vermogens en hiervoor is de transcendente zedelijkheid, die Yama-niyama vereisen, helemaal niet noodzakelijk; in feite werkt het belemmerend, omdat het een innerlijk conflict veroorzaakt en de Yogi belet zijn doel van persoonlijke macht en ambities na te streven. Er zijn een groot aantal Yogis verspreid over heel India, Tibet en andere landen, die ongetwijfeld supernormale vermogens en hoedanigheden bezitten, maar die zich niet van de gewone wereldse mens onderscheiden door speciale morele of geestelijke karaktereigenschappen. Sommigen van deze mannen zijn goede lieden, egocentrisch, ijdel, maar ongevaarlijk. Ze zijn geneigd tot deelname aan dubieuze handelingen en als ze geprovoceerd worden, kunnen ze mensen die hun pad kruisen, schade berokkenen. Er bestaat een derde groep Yogis die beslist het Linkerpad betreden en die Broeders van de Duisternis genoemd worden. Ze hebben allerlei vermogens tot een zeer hoge graad ontwikkeld en zijn gewetenloos en gevaarlijk, hoewel ze naar buiten misschien een levenswijze hebben aangenomen, die hen godsdienstig doet lijken. Maar iemand met enige intuïtie kan deze mensen er meteen uitpikken en het onderscheid zien tussen hen en de volgelingen van het Rechterpad, door hun tendens tot wreedheid, gewetenloosheid en hun inbeelding.

De hogere Yoga, die uiteengezet wordt in de Yoga-Sutras moet men heel zorgvuldig onderscheiden van de hierboven genoemde lagere Yoga. Deze heeft niet ten doel de ontwikkeling van vermogens, die benut kunnen worden door zelfverheerlijking of bevrediging van eigenwaan, maar de Verlichting en de daaruit voortspruitende vrijheid van begoochelingen en beperkingen van het lagere leven. Aangezien de Sadhaka zich ter wille van deze verlichting moet onderwerpen aan bepaalde fysieke en mentale disciplines, die hetzelfde zijn als de door de aanhangers van het Linkerpad gevolgde, schijnen de twee paden een eind parallel te lopen. Maar in een vroeg stadium komt het moment, dat de paden snel uiteengaan. Het ene leidt tot een steeds toenemende concentratie van kracht in het individu en tot het zich afwenden van het Ene Leven, het andere tot het steeds meer opgaan van het individuele bewustzijn in het Ene Bewustzijn en tot vrijheid uit de gebondenheid en begoocheling. Het bereik van eerstgenoemde is vanzelfsprekend zeer begrensd en het beperkt zich tot het rijk van het intellect, terwijl er daarentegen geen grens is aan de prestaties van de Yogi.

Op het pad van de hogere Yoga is moraal van hoog gehalte van fundamenteel belang en het is niet een zedelijkheid van het conventionele soort en zelfs niet van het gewone godsdienstige soort. Het is een transcendente zedelijkheid, gebaseerd op de hogere wetten der Natuur en zodanig bewerktuigd, dat ze de individuele mens bevrijdt van de boeien van begoocheling en onwetendheid. Het doel is niet om een beperkte mate van geluk teweeg te brengen binnen de grenzen van de begoochelingen van het lagere leven, maar om waarachtig en duurzaam geluk of Vrede te verwerven door boven die begoochelingen uit te stijgen. Dat is iets, dat we helder en duidelijk moeten vatten, omdat de Yoga-moraal vele bestudeerders van de Yoga-filosofie hard en onaanlokkelijk toeschijnt. Ze kunnen niet begrijpen waarom het niet mogelijk zou zijn een moraal te beoefenen, die toelaat dat we redelijk genieten van het leven in de wereld evengoed als van de vrede en de kennis van het hogere, of zoals wij het uitdrukken, "de beste van beide werelden". Volgens sommigen zou Brahmacarya te verenigen moeten zijn met gematigde seksuele bevrediging. Ahimsa hoort toe te laten dat iemand zich tegen de aanvallen van anderen verdedigt. Vanuit werelds standpunt lijkt zo'n geschipper met de eisen van de Yoga zedeleer heel redelijk, maar iedereen, die de yoga-filosofie zorgvuldig bestudeert, zal inzien hoe doelloos het is te proberen zich aan de wereld vast te klampen terwijl men tracht de Grote Begoocheling te overwinnen. Niet dat het helemaal onmogelijk is Yoga te beoefenen zonder deze dingen geheel op te geven, maar de vorderingen van de Sadhaka zullen stellig vroeger of later tot staan komen, als hij op deze wijze probeert het op een akkoordje te gooien.

Terminologie

Sadhaka
Benaming voor allen die zich bezighouden met geestelijke discipline, ofwel yoga.

Bronnen


Bijzondere activiteiten

Lamadans - verslag

Afgelopen zaterdag (29 okt 2005) werd er in Groningen gedanst en gezongen door Tibetaans Boeddhistische Monnikken uit het Ganden Jangtse Klooster te Mundgod (India). Het was een indrukwekkend geheel, dat bij onder getekende duidelijk op de chakra's werkte. Echt een aanrader, ook omdat hiermee de Gelugpa traditie gesteund wordt.
Zie: http://www.lamadans.nl/

Wereld Roemi-dag - Ingezonden bericht (Sipko Den Boer)

Op 17 december 2005 worden er over de hele wereld bijeenkomsten gehouden om Roemi’s huwelijksnacht te vieren, om de dag te gedenken dat de laatste sluier werd weggenomen en hij zijn meest dierbare geliefde ontmoette.

In de laatste decennia van de twintigste eeuw is de spirituele invloed van Mevlana Djelal-oed-din Roemi in de hele westerse wereld voor mensen die tot totaal verschillende geloofsrichtingen behoren heel sterk voelbaar geworden. Hij wordt thans in het Westen -- zoals dat in het Midden-Oosten en in West-Azië al zeven eeuwen het geval is -- beschouwd als een van de allergrootste literaire en spirituele persoonlijkheden die de wereld ooit gekend heeft.

Vandaar dat er op deze bijzondere dag op steeds meer plaatsen bijeenkomsten worden georganiseerd om de dag te vieren dat deze grote heilige, een geliefd mysticus en dichter, een werd met zijn geliefde.

Om deze traditie voort te zetten willen we dit jaar in samenwerking met Visionary Media Inc. en Het Stiltepunt op 17 december een film vertonen waarin de spirituele invloed die Mevlana-Djelal-oed Din Roemi op mensen in het Westen heeft heel mooi in beeld wordt gebracht.

De Trailer: www.rumi-turningecstatic.com
Het archief van Hermes7