Hermes7

Mei 2005, #16

Inhoud

Van de redactie
Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)
Korte citaten
Theosofisch Nieuws
Moslim Nieuws: vrouwelijke Imam
H.P. Blavatsky, medium of middelaar? Els Rijneker
Spin

Van de redactie

Op 8 mei vieren theosofen overal ter wereld Witte Lotusdag. Dit jaar is het ook moederdag. Vesak, oftewel Boeddha Dag valt dit jaar op ongeveer 22 mei (sommige bronnen spreken van 24 mei). Vesak herdenkt meerdere gebeurtenissen in Boeddha's leven en speelt zich af op volle maan, meestal in mei. Soms valt Vesak samen met Witte Lotus, wat tot gevolg heeft gehad dat sommige bronnen denken dat theosofen op 8 mei de geboorte van Boeddha vieren. Met de zon in het land en de bloemen en nieuwe blaadjes voelt het ook als weer om feest te vieren.

Bronnen


Nieuw op Katinka Hesselink Net

Wie veel op mijn site komt, heeft het vermoedelijk al gezien: ik ben een bedrijfje begonnen, KH Net Webdesign. Zoals de naam al zegt, gaat het om het ontwerpen en onderhouden van websites. Doelgroep: midden en kleinbedrijf en verenigingen. In het proces van het opzetten van dit bedrijf heb ik veel geleerd over webdesign en de mogelijkheden daarvan. De gevolgen daarvan zijn zichtbaar op Katinka Hesselink Net en zullen de komende zomer verder door gevoerd worden. Pagina's die recent onder handen zijn genomen zijn bijvoorbeeld over boeddhisme, Een Boeddha Hoekje en een van mijn favoriete onderwerpen daarbinnen: De Bodhisattva Eed. Zie ook de pagina van Hermes7 zelf. Deze zomer zal heel Hermes, Moderne Theosofie aangepakt worden. Voor een blik op hoe artikelen er uit gaan zien, zie alvast In de Wereld, maar niet Van de Wereld. Wie probeert deze pagina uit te printen zal (als je de goede browser hebt) merken dat het menu dat zo mooi hoog terecht komt op het scherm er in de print-out helemaal niet op staat. Tijdens de overgang kunnen een aantal pagina's er overigens een beetje klungelig uitzien, alvast mijn excuses hiervoor.


Korte citaten

Hildegard Knef

Kijk niet naar je grenzen, maar naar je mogelijkheden.

Gezegden over karma, W.Q. Judge

(25) Geboorte in elk soort lichaam en het ontvangen van de vruchten van welk soort karma dan ook hangt af van de hoofdlijn van de karmische neiging.

(26) De richting van karmische neiging zal de incarnatie van een Ego beïnvloeden, of van een familie van Ego's, voor tenminste drie levens, tenzij tegenmaatregelen in de vorm van onderdrukking, tegenwerking of vernietiging genomen worden.

(27) Maatregelen die een Ego neemt om neigingen te onderdrukken, onvolmaaktheden te verwijderen en een ander soort oorzaken in gang te zetten, zal de karmische neiging veranderen en bekorten in overeenstemming met de kracht of zwakte van de pogingen de maatregelen uit te voeren.

H.P. Blavatsky, Collected Writings IX, p. 102

Vrij als we denken te zijn, lopen we toch volledig gehypnotiseerd door het verleden rond, blind handelend naar de suggesties die op die manier tot ons komen.

Trainer Professioneel Honkbal (Nova College Rotterdam, Integraal Personeelsbeleid 2004-05)

Aan goede spelers komen gaat wel. Ze zover krijgen dat ze samen spelen is een stuk moeilijker.

Theosofisch Nieuws

Correspondenten informeren mij dat Jan Molijn (September 1908 - March 30th of 2005) recent overleden is. Ik zelf weet niets van hem, maar er wordt gezegd dat hij theosofische boeken in het Nederlands vertaald heeft.

Er is opschudding ontstaan onder Nederlandse theosofen over het nieuwe woordenboek over esoterie dat professor Hanegraaff van de universiteit van Amsterdam recent heeft uitgebracht. (Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, uitgeverij Brill) Het lemma over Blavatsky sabelt haar neer als frauduleus, op grond van het SPR-report in de 19e eeuw. In theosofische kringen is echter bekend dat de SPR voor dat report excuses heeft aangeboden. Harrison's verslag over dit report is dan ook door theosofische uitgevers herdrukt. Persoonlijk heb ik alleen het NRC-Handelsblad artikel van Spiering gelezen dat aan deze opschudding ten grondslag ligt en ik kan dan ook niet vermelden of ik het SPR-report geloofwaardig vind. 


Moslim Nieuws: vrouwelijke Imam

Dit bericht komt wat laat, maar is toch wel zo belangrijk dat ik het in Hermes7 wil bespreken: op 18 maart jongstleden heeft de eerste vrouwelijke Imam in New York het vrijdagmiddag gebed geleid. Dit roept uiteraard gemengde reacties op in de Moslimwereld. Online varieert het van 'de mannelijke eer is aangetast' tot 'als de gemeente er geen bezwaar tegen heeft, moet het kunnen.' Hoe Moslims elders ook reageren, het feit dat dit gebeurt is geeft aan dat ook de liberale krachten in de Moslimwereld nog springlevend zijn. Bij de dienst in kwestie waren ongeveer honderd mensen aanwezig. Mannen en vrouwen bidden door elkaar met Dr. Amina Wadud mee. Amina Wadud is professor Islam-studies in Virginia, VS. De dienst vond niet plaats in een van de Moskee's van New York maar in een  Episcopale Kathedraal.

BronnenH.P. Blavatsky, medium of middelaar?

Els Rijneker, Theosofia, December 2001, pag. 243, (uit de rubriek Dialoog)

Naar aanleiding van een opmerking dat mevrouw H. P. Blavatsky (H.P.B.) een medium was en zij e.e.a. in die hoedanigheid "doorkreeg" ben ik op onderzoek gegaan en raadpleegde enkele theosofische zoekers.

   Er ontstond een boeiende, uitgebreide en zeer leerzame dialoog (waarvoor mijn hartelijke dank!). Het onderwerp is een studie op zich en kan wellicht enkele artikelen vullen. Daarom hieronder een zeer beknopte weergave.

Allereerst verwijs ik naar Blavatsky's Sleutel tot de Theoso­fie (o.a. hoofdstuk 11: "Het verschil tussen Theosofie en Spiritisme"), Isis Ontsluierd, De Stem van de Stilte en naar wat er over dit onderwerp vermeld wordt in De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett samengesteld door A. Trevor Barker.

Een medium laat zich passief middels het lichaam gebruiken door entiteiten uit de onzicht­bare wereld. Het medium gaat veelal in een soort trance en stelt zich in astraal- psychisch contact met stromen en entiteiten in het astrale licht van de begeertewereld, de woon- of verblijfplaats van de lagere beginselen van overleden mensen en andere daar verblij­vende wezens. Immers de hogere beginselen van de over­ledene, de geestelijke entiteit, zijn overgegaan naar devachan (= de hemelwereld). Hetgeen zich meestal manifesteert tijdens een séance zijn de zogenaamde schillen uit kamaloka (= de be­geertewereld), die nog een vage herinnering hebben aan het voorgaande leven. Het is de be­doeling dat deze resten uiteinde­lijk oplossen en terugkeren naar de gebieden waaruit hun be­standdelen afkomstig waren. Daarnaast kan het medium putten uit de bewuste of onbe­wuste gedachten van allen die bij de séance aanwezig zijn.

 H.P. Blavatsky was weliswaar paranormaal begaafd, maar heeft nooit als medium in de gebruike­lijke zin van het woord opgetre­den, door b.v. in trance te gaan: zij was altijd voor de volle 100% bewust betrokken bij haar werk­zaamheden en liet geenszins bezit van zich nemen. In de Mahatma Brieven wordt ook duidelijk gesteld dat spiritisme en occultisme onmogelijk kun­nen samengaan. H.P.B. was een aangenomen leerling die onder toezicht stond van de mahatma's (= meesters, geestelijk hoog ontwikkelde mensen). Op dat moment was zij de best beschik­bare persoon (zeker niet vol­maakt, maar van nature getalenteerd en vooral onzelf­zuchtig) om die delen van de theo sofia, de goddelijke univer­sele wijsheid, die daarvoor in aanmerking kwamen aan de wereld door te geven. Bij het schrijven van haar boeken lieten de meesters voor haar in het astrale licht hun tekst verschij­nen en ook passages van de talloze naslagwerken waarnaar b.v. in De Geheime Leer zo veel­vuldig wordt verwezen. Daar­naast kon H.P.B. telepathisch contact met de meesters leggen.

Er wordt gezegd dat H.P.B., als occultiste en mystica, in staat was haar bewustzijn te verplaat­sen naar het subtielere gebied van het universele denkvermo­gen (= het bewustzijnsgebied van eenheid en wijsheid, waar de gelijkheid van alle zielen met de overziel ervaren wordt): "H.P. Blavatsky touched the universal mind".

In die zin kunnen we H.P. Blavatsky beschouwen als middelaar tussen het universele denkvermogen en de stoffelijke wereld.


Spin

Een Tibetaans verhaal vertelt over een meditatie-leerling die elke keer bij het mediteren een spin zag. De spin leek naar beneden te zakken, voor zijn gezicht. Bij elke meditatie werd de spin groter. De leerling was zo bang, dat hij naar zijn leraar ging om het dilemma voor te leggen. Hij vertelde dat hij van plan was een mes te nemen bij zijn volgende meditatie om de spin te doden. De leraar ried dat af. Hij zie 'neem een krijtje mee om de spin te kunnen markeren. Raporteer bij mij als je dat gedaan hebt.'

De leerling ging terug naar zijn meditatie. Toen de spin opnieuw verscheen, weerstond hij de neiging hem neer te slaan en deed in plaats daarvan wat de meester gezegd had. Hij ging terug naar de leraar. De leraar zei: til je shirt op. Dat deed de leerling en daar stond in krijt het kruis.


Het archief van Hermes7