Hermes7

September 2005, #20

Inhoud

Van de redactie
Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)
Korte citaten
Nieuws
Vragen en antwoorden
Meditatie en spirituele groei, redactie
Ingezonden brief

Van de redactie

De zomer is voorbij, hoewel vandaag nog wel zonnig is. De kinderen gaan weer naar school, in grote delen van Nederland en velen zijn weer aan het werk. Let deze keer ook op het nieuws (uit Amsterdam) - toch handig zo'n Theosofische Vereniging.


Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)


Korte citaten

Brecht over de beste leerhouding

Ik ben bezig een nieuwe fout voor te bereiden.

H.P. Blavatsky, Collected Writings IX, p. 4

Noch geluk noch voorspoed zijn altijd het beste gezelschap voor zulke onontwikkelde stervelingen als de meeste van ons. Zelden brengen zij rust en dat is de enige blijvende vreugde.

Anoniem (Nova College Rotterdam, Integraal Personeelsbeleid 2004-05)

Kennis is alleen dan macht wanneer je ook over de vaardigheden beschikt om de theorie in de praktijk te brengen.

Nelson Mandela

Een ware leider legt zijn besluiten niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen.


Nieuws

Boekhandel Au Bout du Monde toch gered

De leegverkoop op 8, 9 en 10 augustus op Singel 313 is afgeblazen Naar verwachting kan de winkel halverwege september worden heropend. De Theosofische stichting O&O (Ontmoeting en Ontplooiing) heeft de boekhandel Au Bout du Monde weten te behouden. De mensen die in het verleden vele jaren enthousiast in deze bijzondere boekhandel hebben gewerkt, worden betrokken bij de doorstart. De stichting O&O wil ontmoetingsplaatsen faciliteren voor mensen die zoeken naar de waarheid achter alle wereldgodsdiensten. De boekhandel Au Bout du Monde is ruim 30 jaar op haar eigen wijze een dergelijke ontmoetingsplaats. Deze bijzondere vorm van klantgericht denken is de aanleiding geweest voor de stichting om de doorstart mogelijk te maken. Het bestuur van O&O is er van overtuigd dat er in onze samenleving een groeiende behoefte bestaat aan kennis over spirituele achtergronden van ons bestaan. De specifieke boeken die Au Bout du Monde verkoopt, dragen bij aan verdieping en geestelijke ontplooiing. Een van de doelstellingen van de stichting O&O is: het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap. Vanuit die doelstelling zal deze stichting zich met veel overtuiging inzetten om de boekhandel weer haar eigen gezicht te laten zien, waarmee ze zich altijd heeft onderscheiden. De stichting O&O is onafhankelijk, maar nauw verbonden aan de Theosofische Vereniging Nederland in de Tolstraat te Amsterdam.

Bronnen


Vragen en antwoorden

Redactie; Annie Besant, Theosofia Augustus 1896, p. 72

De Heer de R. te S. verzoekt ons inlichtingen te willen geven omtrent hetgeen Mevr. E. van  Calcar in haar tijdschrift »op de grenzen van twee werelden« 20ste jaargang 5e afl. schrijft, n. l.  »dat Mevr. H. P. Blavatsky terstond na haar dood haar eigen leerstellingen heeft geloochenstraft, door zooveel mogelijk zich bij vrienden te manifesteeren, en dat zij die de individueele onsterfelijkheid miskende, zich haastte om voor haar lijk nog in de crematieoven werd gebracht, zich in volle persoonlijkheid aan Lady Caithness te openbaren.«
Wij dachten, niet beter te kunnen doen, dan tot antwoord onderstaand artikel van Mevr. A. Besant over te nemen uit het Theosophisch maandschrift »Lucifer« van Juli 1896. Red. [Theosofia]

Het schimmenrijk heeft zich in den laatsten tijd bijzonder geinteresseerd voor H. P. Blavatsky.
   Van af den tijd dat zij ons verliet waren er steeds mediums, die aanspraak maakten van onder haar bijzondere controle te staan, en het zou zeer interessant zijn al die pseudo- H. P. B's, die vanuit Kama-Loka ons met een bezoek vereerden, eens in een enkelen groep vereenigd te zien.
   Al dadelijk na haar verscheiden was het aantal groot van hen die beweerden belangrijk nieuws omtrent haar te kunnen mededeelen en van uit Australië, Amerika en verschillende deelen van Europa, kwamen de nieuwstijdingen tot ons.
   Van uit alle windstreken vloeiden ons de berichten toe, onder welker overstelpenden overvloed men ons wel had kunnen begraven, en die alle slechts daarin overeenkwamen, dat hun den stempel der echtheid ontbrak.   
       Toen kwam er eenige rust. Maar nu is opnieuw de storm los gebarsten. Wij hooren dat zij een medium in het noorden van Engeland controleert, dat zij zich te Brixton manifesteert en dat een zeker heer meer dan 170 folio bladzijden heeft volgeschreven door middel van een schrijfmachine, waarin naar waarheid door haar zelve het belangrijke leven van H. P. Blavatsky wordt verhaald. De heer die in zoo bijzondere mate wordt begunstigd door dezen leugenachtigen geest is de Heer Mr. J. M. Wade uit Boston U. S. A. Wij hooren ook nog van een andere gelukkige uit dit zoo zeer begunstigde land, waarin de werkelijke H. P. B. wordt verondersteld te wonen.
Wij behoeven niet te zeggen dat in al die manifestaties H. P. B. als schim zorgvuldig vermijdt die menschen te ontmoeten, met wie H. P. B. in het vleesch het meeste omging. Een groot aantal lichtgeloovige menschen worden door de vermetelheid dier beweringen misleid, maar haar leerlingen geven er de voorkeur aan vertrouwen te stellen in het door haar rondweg uitgesproken besluit dat zij nooit een medium als voertuig voor communicaties zou gebruiken en als het zich mocht voordoen dat iemand beweerde onder haar controle te verkeeren, men er dan verzekerd van kan zijn dat het een leugen was. Iedere leerling weet natuurlijk dat iemand met H. P. B's occulte kennis geen behoefte heeft aan. mediums om met haar vrienden in communicatie te treden.

Voetnoot

Vgl. “Madame Blavatsky... Ik zou haar overal willen zoenen, maar er staan wetten tussen, en menselijke beperkingen. Anders zou ze nu toch naast me opduiken om mij open en bloot te zegenen? Met haar onwrikbare geloof in fysiek en geestelijk contact tussen deze en gene zijde zou dat voor haar een peuleschil zijn geweest.” Uit Familieportret Essays/ Atte Jongstra. - Amsterdam/Antwerpen:  Contact, 1996, OVER DE LIEFDE VOOR MADAME BLAVATSKY Een passie voor het vluchtige p.163 – 173. Citaat: p. 173 [P. v.d. L.]

Meditatie en spirituele groei

redactie

Onder theosofisch en spiritueel geïnteresseerden zijn velen die meditatie centraal achten voor het spirituele pad. Meditatie bestaat in verschillende vormen. Hermes7 zal de komende afleveringen citaten geven uit de Yoga Suttras van Patanjali en dan vooral het commentaar van I.K. Taimni om enigszins helder te krijgen wat de plek van meditatie en yoga is in het spirituele pad. Na het citaat worden moeilijke (sanskrit) woorden uitgelegd. De sanskrit woorden worden steeds in een vereenvoudigde transcriptie gegeven.
p. 287-88:

Zoals reeds uiteengezet, elimineren de eerste vijf Angas (onderdelen, treden) van Yoga, voetje voor voetje, de uiterlijke oorzaken van mentale verstrooiing, verwarring. Yama en Niyama elimineren de stoornissen, die door onbeheerste emoties en begeerten worden veroorzaakt. Asana en Pranayama elimineren de stoornissen, die voortkomen uit het fysieke lichaam. Door de zintuigelijke organen lost te koppelen van het denken, snijdt Pratyahara de buitenwereld en de indrukken, die deze op het denken teweegbrengen, af. Zodoende wordt het denken volledig van de buitenwereld geisoleerd en is de Sadhaka in een positie om het, zonder stoornis van buitenaf, aan te pakken. Alleen onder deze omstandigheden is het successvol beoefenen van Dharana, Dhyana en Samadhi mogelijk.

Hoewel de verschillende Angas van Yoga onafhankelijk van elkaar schijnen te zijn en het misschien tot op zekere hoogte mogelijk is Asana, Dhyana enz. onafhankelijk van andere Angas te beoefenen, moeten we bedenken, dat ze toch ook in een zekere opeenvolging met elkaar samenhangen, en dat de doelmatige beoefening van een Anga op zijn minst vereist, dat met de daaraan voorafgaande Angas enigszins beheerst. De voornaamste reden waarom de overgrote meerderheid der leerlingen, die zich het leven van  de Yogi ten doel stellen, jaar in, jaar uit blijven tobben met het denkvermogen, en dan meestal de poging als een hopeloze taak opgeven, is gelegen in het gebrek aan systematische voorbereiding en zonder deze voorbereiding is zelfs de meest elementaire beoefening van Dharana zeer moeilijk, om nog maar te zwijgen over de verdere stadia van Dhyana en Samadhi. In theorie is het mogelijk, dat de leerling meteen begint met het denkvermogen, maar op deze manier brengt hij het niet ver en kan het niet anders of zijn vorderingen komen vroeger of later tot staan. Alleen als hij zich op de hierboven aangegeven wijze heeft voorbereid, kan hij gestadig tot het eind toe voortgaan. In de zeldzaam voorkomende gevallen, dat mensen met succes de meditatie beoefenen zonder enigerlei soort van voorbereiding, zal het blijken, dat ze reeds de nodige geschiktheid hadden ontwikkeld, ook al hadden ze in dit leven niet alle oefeningen gedaan. Het is het bezitten van de bekwaamheid en niet het steeds doen van de voorgeschreven oefeningen, dat bepaalt of de Sadhaka geschikt is om de beoefening van Dharana, Dhyana en Samadhi op te vatten.

In andere woorden: het lichaam en de emoties moeten enigszins onder controle zijn, voordat aan meditatie in welke vorm dan ook begonnen kan worden. In onze maatschappij waar emoties verheerlijkt worden, is dit nogal een opgave. Volgende maand yama en niyama.

Bron

Yoga Suttras van Patanjali, met commentaar van I.K. Taimni, uitgegeven door de Uitgeverij Theosofische Vereniging Nederland; Engelse eerste druk 1965.


Ingezonden brief

Katinka,
Ik heb het stukje over de Yoga Sutra' s gelezen. Naar mijn mening wordt er nogal nadruk gelegd op beheersing van het denken, terwijl ik denk, dat Yama beteugeling een volgehouden zachte inspanning zou moeten zijn, totdat dit als het ware vanzelf gaat. Sri Aurobindo noemt dit het zonovergoten pad. De weg van Yoga wordt dan een vrolijke weg, in plaats van een voortdurende strijd.
 
Vriendelijke Groeten,
Chris Duindam
http://chris.duindam.tripod.com

Archief van Hermes7