Hermes7

September 2006, #32

Inhoud

Van de redactie
Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)
Online
Korte citaten
Gandhi over verschillende godsdiensten, E. Stanley Jones
Theosofie in Amerika - '120th Summer National Gathering 2006'
Twee wolven

Van de redactie

Ik ben de afgelopen maand terug gekomen uit de Verenigde Staten en heb me op het online netwerken gestort, waardoor ik tegenwoordig op hyves te vinden ben. Als een van jullie daar ook een profiel heeft, wordt ik graag als 'vriendje' uitgenodigd. Je krijgt zeker een krabbel van me. 

Verder heb ik de vrije tijd gebruikt om nogal wat informatie online te zetten. De lijst met artikelen in Lucifer7 (nog niet uit) wordt nog langer. Mijn studie begint volgende week weer. Ik heb er veel zin in.


Nieuw op Katinka Hesselink Net (in het Nederlands)

Online


Korte citaten

Radha Burnier, Quest January-February 2006, achterkant

Echt occultisme heeft natuurlijk niets te maken met de bizarre praktijken die er vaak toe gerekend worden. Occultisme is het vermogen diepere aspecten van het bestaan waar te nemen en te begrijpen. Het is van binnen zien, niet alleen de buitenkant. 

Bengaals spreekwoord, Wijsheid uit het Oude India, Amsterdam 1986, p. 56

Wie een slapende tijger wekt heeft snelle benen nodig.

Simone Weil (1919-1943)

Elke keer dat men werkelijk aandacht schenkt
breekt men een stukje kwaad af in zichzelf.

Epictetus (50-138)

We zouden ons meer zorgen moeten maken
over het verwijderen van verkeerde gedachten uit onze geest
dan over het verwijderen van tumoren en abcessen uit het lichaam


Gandhi over verschillende godsdiensten

E. Stanley Jones, Mahatma Gandhi, p. 87-88

Volgens zijn [Mahatma Gandhi] overtuiging zijn alle godsdiensten gelijk en dus was het een dwaling, iemand van de ene godsdienst tot de andere te willen bekeren. In de Yeravda-gevangenis heeft hij een artikel geschreven waarvan de titel luidde: "Verdraagzaamheid, d.w.z. de Gelijkheid der Godsdiensten." Zijn verdraagzaamheid was gebaseerd op de opvatting, dat er tussen de godsdiensten geen verschil bestaat. In zijn artikel nam hij een enigszins ander standpunt in, door te spreken van "de gelijkheid van de voornaamste geloofsovertuigingen der wereld." Elders zegt hij: "Alle grote godsdiensten zijn gelijk." Die woordjes als "voornaamste" en "grote" heeft hij er tussen gezet om de moeilijkheid te omzeilen, ook het animisme en allerlei lagere godsdiensten gelijk te moeten stellen met het Christendom en het Hindoe´sme.


Theosofie in Amerika - '120th Summer National Gathering 2006'

's Zomers heeft de Amerikaanse afdeling van de Theosophical Society (TS) een nationale bijeenkomst die zowel Algemene Ledenvergadering als zomerschool is. Niet-leden van de TS worden niet gestimuleerd te komen, maar zijn eventueel wel welkom. De sfeer van zo'n bijeenkomst is zowel heel Amerikaans als heel bekend. De opening was veel formeler dan we hier gewend zijn. Velen kwamen in pak, dames in nette jurken, sari's of Indiase pakken. Net als in Adyar begon de bijeenkomst met gebeden van alle religies. Dit werd informeler geregeld dan in Adyar: iedereen die een religie of groep wilde vertegenwoordigen kon dat doen. Na een verwelkoming door Betty Bland, de voorzitster, was veel tijd uitgeruimd voor groeten van allerhande nationale afdelingen van de TS. Ook de mensen in de zaal mochten de groeten doen en ik heb dan ook de groeten gedaan uit Nederland en vanuit het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden. 

De algemene ledenvergadering bestond uit de verslagen van verschillende afdelingen van het hoofdbestuur (penningmeester, secretaris, voorzitter, internet enzovoorts), met daarbij de mogelijkheid tot feedback van de leden. Anders dan in Nederland gebruikelijk is, werd er een hele show van gemaakt. De Quest-bookshop ensceneerde zelfs een seance met Annie Besant. Heel vermakelijk. 

Het thema van de zomerschool was 'Theosophy in Action'. Radha Burnier verzorgde de meeste lezingen, maar er was ook ruimte gemaakt voor Diana Chapotin als vertegenwoordigster van de Theosophical Order of Service (TOS), Joy Mills en John Algeo. Elke ochtend na de hoofdlezing waren er groepsgesprekken om de moeilijke materie te kunnen doordenken en reacties hierop te delen. Dit was heel vruchtbaar. 's Middags waren er soms een lezing, soms een workshop en altijd meditatie-klassen. Om eerlijk te zijn was ik niet erg onder de indruk van het niveau van de meditatie-klassen. Theosofen hebben toch al niet de reputatie goed te zijn in meditatie en ik heb hier niets gezien dat aan dat beeld iets veranderde. De ochtendmeditaties deden me zelfs aan groepshypnose denken. Diverse mensen vertelden me dat ze de neiging hadden in slaap te vallen tijdens de ochtendmeditatie. Dit is een veeg teken. 

De openingslezing van Radha ging over balans. Een goede spirituele groei is in balans: zowel het lichaam, als de emoties, als het denken, als buddhi groeien gelijk op. Hierbij hoort dat een inzicht niet direct toegepast moet worden: laat het eerst ontkiemen, dan komt het vervolgens vanzelf tot uiting. Ook de spirituele aspiratie moet in balans zijn: teveel lijdt slechts tot ambitie en energie-verspilling. Bij mentale balans hoort het overstijgen van dualiteit in het denken, het oplossen van voorkeur en afkeur ten opzichte van wat IS. 

Diana Chapotin benadrukte in haar lezing over de Theosophical Order of Service (TOS) dat theosofen op allerlei manieren in de wereld dienstbaar zijn. Velen zijn op persoonlijke titel actief in allerhande nuttig vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn ook veel nationale afdelingen van de TS actief op het gebied van praktische bijdragen aan het welzijn van de mensheid. De TOS vult dat aan met specifieke projecten op gebied van onderwijs, vegetarisme, dierenwelzijn en hulp bij rampen. Op zakelijk gebied geldt dat TOS-groepen geleid worden door theosofen, maar de vrijwilligers hoeven geen lid van de TS te zijn. Daarbij is het essentieel dat de centrale theosofische waarden gecommuniceerd worden, om het theosofisch aspect van het werk centraal te houden. Diana vertelde dat onder haar leiding de TOS erg gegroeid is. Hierdoor groeit het haar boven het hoofd en is reorganisatie nodig. 

Joy Mills gaf een publieke lezing over de vitaliteit van de levende waarheid. Ze benadrukte het verschil tussen levende wijsheid en boekenwijsheid. Theosofen lopen altijd het risico in boekenwijsheid te blijven steken. Als we echter de waarheid echt inzien, zal het ons hart en daarmee ons hele wezen veranderen: dat is levende waarheid. Hiervoor is nodig dat we de waarheid die zoals we die kennen (dus niet zoals we denken dat hij zou moeten zijn) echt toepassen in het dagelijks leven. Elke ervaring die onze gevoeligheid uitbreidt, weerspiegelt de levende waarheid. In het moderne denken komt het besef van de onderlinge verbondenheid van alles steeds vaker terug. H. P. Blavatsky ging echter een stap verder, zij benadrukte dat alles een wezen is. De adem wordt door haar gebruikt als beeld voor de eenheid van alle bestaan. 

Radha Burnier's tweede lezing ging over groeien in wijsheid. Een thema dat ook in haar artikelen voor de Theosophist terugkomt, werd hier herhaald. De kennis die in de afgelopen eeuw ontwikkeld is, lijdt tot vernietiging en dit komt doordat er geen kennis is over wat goed is op de lange termijn. Kennis ontwikkelen is relatief makkelijk, maar juist handelen blijkt heel moeilijk. Hierbij realiseren we ons niet genoeg dat het schaden van een ander onszelf pijn doet. Ook ontstaat er nieuw sociaal en wetenschappelijk bijgeloof. Wijsheid daarentegen lijdt tot een vreedzame, zachtaardige wereld. Kennis lijdt tot trots, en dit kan alleen tegengewerkt worden door je bewust te worden van de beperkingen van kennis. Anders lijdt kennis tot een gevoel van afgescheidenheid. Aan de andere kant is het noodzakelijk te leren zelfstandig te denken en je bewust te worden van de mate waarin we allemaal be´nvloed worden door anderen. Een voorbeeld hiervan is dat een eenvoudig leven niet meer als ideaal wordt gezien. Iedereen wil de levensstijl op tv nadoen. In alle lezingen die Radha deze week gaf benadrukte ze dat persoonlijke problemen op de tweede plaats moeten komen. Groei in wijsheid is groei in altru´sme en daarbij hoort het vergeten van het persoonlijke. Zowel onze persoonlijke problemen als onze kleine vreugdes zijn tijdelijk. Het is maar wat je ervan maakt. Waarom is lijden zo'n groot probleem? De TS is opgericht om vooroordelen tegen te gaan. Vooroordelen verhinderen een dieper inzicht in werkelijke problemen en kunnen alleen tegen gegaan worden door een gevoel van verbondenheid met iedereen. Ons altru´sme moet universeel worden. De Boeddha zei: 'een beetje liefdevol gegeven is beter dan een boel geven zonder liefde'. 

Erg indrukwekkend was het verslag van mensen die in de buurt woonden waar de orkaan Katrina zo'n grote schade heeft aangericht. We kregen dia's te zien, met daarbij verslag van hoe het ervaren was. Wat voor mij de belangrijkste inzichten waren uit deze presentatie was dat voor de mensen in deze regio stormen normaal zijn. En normaal gesproken gaan mensen niet weg bij een storm. Desondanks, en dit is te weinig benadrukt, was dit de meest succesvolle evacuatie ooit: 90-95% van de bevolking in New Orleans en omgeving is geŰvacueerd. De criminelen blijven altijd achter, om te kunnen plunderen. Dit hoort bij het patroon.Omdat de storm zoveel schadelijker was dan de meeste andere stormen, werd alles uitvergroot. 

John Algeo gaf een lezing over de meest heilige missie van theosofie. Hij benadrukte dat H.P. Blavatsky in haar vijf laatste jaren op aarde vijf zaken aan de wereld had nagelaten: 1) De Geheime Leer 2) De Esoterische Afdeling van de TS 3) de Key to Theosophy 4) De Stem van de Stilte en 5) haar drie brieven aan de Amerikaanse conventies. Deze drie brieven waren de kern van John's twee lezingen. Ze geven namelijk richting aan het werk van theosofen in de wereld. Blavatsky's laatste jaren waren moeilijke jaren, maar John benadrukte dat uit rampen vaak goede gevolgen hebben: ze gooien de boel door elkaar. Als voorbeeld noemde hij ook de invloed van het Tibetaans Boeddhisme in het Westen die alleen mogelijk is door de inval van China in Tibet. In de brief van 1891 benadrukte Blavatsky vooral de theosofische levensstijl, niet de leringen. In haar eerste brief benadrukte ze het doel van de TS: het verenigen van mensen van alle landen en altru´sme. Organisaties zijn belangrijk, maar kunnen geen heiligheid, heelheid en gezondheid bereiken. We moeten volledig mens worden: dat is wat het woord Meester (Mahatma) aan duidt: meester zijn van onszelf. Harmonie in organisaties kan alleen bestaan als verschillen gebalanceerd worden, dus niet van het wegpoetsen van verschillen. In zijn tweede lezing benadrukte weer de verbondenheid van verschillende landen op aarde. Ook gaf hij aan dat een wijze administratie weet dat zaken niet geforceerd kunnen worden. Geen enkele regel kan het hart-denken van de mensen openen. Geen enkele groep is veilig voor fundamentalisme. Ook theosofen lopen dit risico. In echte theosofie kan er geen fundamentalisme zijn, omdat het gebaseerd is op echt inzicht, op rationeel nadenken. Echte theosofie reflecteert goddelijke rede, de rede van Buddhi. Als laatste benadrukt John, Blavatsky in haar laatste brief aan de Amerikaanse afdeling herhalend: Wees Theosofen, leef altru´stisch

Radha's volgende lezing ging over groeien in liefde. Ze ging in op het feit dat liefde ons ware wezen is: dat aspect van onszelf dat een is met elk ander wezen. Liefde is voorbij woorden, onderdeel van het universele leven. Het is noodzakelijk dat we affectie voelen voor kinderen en dieren. We zoeken voortdurend zekerheid, maar die wens verbergt eigenlijk het verlangen naar liefde. We leven in een donkere wereld, waarin zo weinig vriendschap is, zo weinig liefde. Hoe moeten we de barieres verwijderen die ons scheiden van onze uiteindelijke natuur, die liefde is? Dit is een praktische vraag en Radha's antwoord is: wees gevoeliger. We moeten voelen zoals anderen voelen, zonder ons met hun pijn te identificeren. Je kunt de ander niet helpen als je mee gaat in hun pijn, maar je moet wel weten wat die pijn is. Om juist te kunnen handelen moet je voorbij sociale gebruiken en conventies gaan en echt gevoelig zijn. Deze gevoeligheid verhindert niet dat we gelukkig kunnen zijn: onze ware aard is niet alleen Liefde, maar ook Geluk. Het is echter nodig om je bewust te worden van andere mensen. Onaardige gedachten doen anderen pijn, en uiteindelijk ook onszelf. Ze zijn als een hongerige wolf die onze beste neigingen opeet. Annie Besant zei dat als we God niet in een ander kunnen zien, we de ergst mogelijke athe´sten zijn. Het probleem met roddel is dat het oppervlakkig is. We moeten onder de oppervlakte leren kijken en noch beoordelen, noch veroordelen. De gewoonte van kritiek leveren versterkt het ego. Wees een missionaris van liefde en vrijgevigheid. Wees bereid om van jezelf te geven. Doe niet alleen wat nodig is, maar draag in gesprekken actief bij aan het welzijn van de mensen. Elke neiging tot persoonlijkheid moet verdwijnen. Op die manier kijkend leren we kleinzieligheid te overstijgen. De eerste stap is de laatste stap, omdat de richting waarin we ons bewegen van essentieel belang is. 

Radha's laatste lezing had als titel: 'zuivering door handeling'. Ze benadrukte dat echte wijsheid bestaat in het zien van handeling in niet-handelen en niet-handelen in handelen. De centrale vraag die ze stelde was: wat is juiste handeling? Dit moeten we voor onszelf uitzoeken. Bedenk dat onze energie invloed uitoefent in de wereld, niet alleen wat we fysiek doen. Alles is onderling verbonden. Daardoor is zelfs afzien van handelen niet het zelfde als vrijheid van handelen. Als handelingen problemen creŰren, is het geen juiste handeling.  Juist handelen is noodzakelijk, maar daarbij moeten we vermijden ons er mee te identificeren. Vraag je bij alles wat je doet af of er ego´sme in zit. Het lastige is dat zelfs die gedachte al op een bepaalde manier ego´stisch is. Er is een innerlijke balans nodig die onafhankelijk is van succes of falen. Succes en falen horen bij de ups en downs van het leven, je hoeft er niet innerlijk in mee te gaan. Het risico van iets te bereiken is dat je gaat denken 'ik kan dit doen'. Dat gevoel kan vervolgens juist handelen in de weg staan. Het probleem met ego´stische handelingen is dat ook al lijkt het resultaat op korte termijn goed, het niet blijvend is. Radha sloot af met Krishnamurti's inzicht dat handelingen die een reactie zijn op het verleden niet werken. Alleen als handeling het gevolg is van juist inzicht, werkt het wel. Wat ik in de lezing miste is wat de titel wel suggereert: juist handelen kan helpen de persoonlijkheid te zuiveren. Je moet ergens beginnen. 

De laatste bijeenkomst was een vragen en antwoord sessie met Radha Burnier, John Algeo en Joy Mills. De vragen waren via het internet ingediend en van te voren door de groepen door gegeven. Kunnen Moslims lid worden van de TS? Jazeker, we hebben moslim-leden in IndonesiŰ, India en Pakistan. Radha benadrukte dat Moslim-vrouwen niet in alle landen gedwongen thuis zitten. In veel landen zijn ze vrij. Waarom negeren mensen de weg van het midden? Radha antwoordde dat de weg van het midden moeilijk is. Mensen doen niet graag dingen die moeilijk zijn en het is moeilijk om de neiging te overdrijven tegen te gaan. Er werd een vraag gesteld over van jezelf houden. Joy zei: probeer objectief te zijn over jezelf, observeer jezelf. Het is niet nodig om emotioneel te worden over jezelf. Van jezelf houden betekent accepteren wat is, en je voornemen te veranderen. Radha vraagt zich af wat van jezelf houden betekent. Kunnen we van onze schaduw houden? De werkelijkheid is, we hoeven er niet van te houden. 

Bekend aan de bijeenkomsten was de sfeer. Aan alle kanten hartelijke mensen en bij tijd en wijle diepe gesprekken bij de lunch.


Twee wolven

Een Amerikaanse Indiaan praatte met zijn kleinkinderen. 

Hij zei: 'In elk leven is een gigantisch gevecht gaande tussen twee wolven: De een is boos, ontevreden, gewelddadig: hij wil altijd wraak. De ander is liefdevol, vreedzaam en vrijgevig.'

Een kleinkind vroeg wie er wint. 

De grootvader: Degeen die je voedt.

Welke wolf zal ik vandaag voeden?


Het archief van Hermes7

Als u de inhoud van Hermes7 of Katinka Hesselink Net waardeert, overweeg dan te doneren